Persondatapolitik

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Persondatapolitik

Når Allanisaksen.dk er ansvarlig for de personlige oplysninger:

I forbindelse med placering af ordrer for produkter og tjenesteydelser, vil vi behandle personoplysninger om kundens kontaktpersoner (“virksomhedsrepræsentanter”) med det formål og på de vilkår, der er fastsat i vores fortrolighedspolitik.

Ved at oprette en konto hos os, bekræfter kunden, at kunden har informeret berørte virksomhedsrepræsentanter om vores behandling af deres personoplysninger, og at kunden har indhentet virksomhedsrepræsentanternes samtykke til behandlingen.

Når Allanisaksen.dk assisterer kunden i behandlingen af personoplysninger:

I tilfælde, hvor vi behandler personoplysninger på vegne af kunden, gælder følgende.

Kunden er ansvarlig, i sin egenskab af registeransvarlig, for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med dansk lovgivning. Allanisaksen.dk må kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med kundens skriftlige instrukser og ikke til andre formål.

Vi vil træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger, der behandles for kunden. (dvs. ikke hver enkel individuel bruger). Remote diagnose eller en lignende procedure kan kun udføres efter skriftligt samtykke eller via elektronisk godkendelse. Vi skal uden ugrundet ophold underrette kunden, hvis det opdages, at der er sket eller forsøgt opnået uautoriseret adgang til, ødelæggelse af eller ændring af kundens data.

Såfremt behandlingen af personoplysninger sker via kundens udstyr, påtager kunden sig at sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, til at beskytte personoplysninger, er på plads og aktive.

Vi kan engagere en underleverandør til at opfylde vores forpligtelser om behandling af personoplysninger i henhold til aftalen. Allanisaksen.dk er i disse tilfælde fuldt ud ansvarlig for underleverandørens håndtering af personoplysningerne i overensstemmelse med kundens instrukser, og at disse underleverandører er bundet af de samme betingelser som Allanisaksen.dk i henhold til dette afsnit.

Vi skal på kundens skriftlige anmodning, meddele kunden, hvilke underleverandører, der assisterer i behandlingen af personoplysningerne på vegne af kunden og i hvilket land databehandlingen sker. Kunden har ret til at træde tilbage fra aftalen, hvis kunden modsætter sig en bestemt underleverandør, som står for håndteringen af kundens personlige data.

Allanisaksen.dk er berettiget til at behandle personoplysninger i et land uden for EU / EØS, så længe dette er i overensstemmelse med dansk lovning. Hvis en underleverandør behandler personoplysninger i et land uden for EU / EØS, skal vi sikre, at underleverandøren underskriver EU’s modelklausulaftale vedrørende bestemmelser for overførsel af personoplysninger til registerførelse i tredjelande eller tilsvarende skriftlig aftale, i de tilfælde hvor overførslen ikke kan ske efter andet retsgrundlag. Vi er bemyndiget til på vegne af kunden at underskrive en sådan aftale.

Kunden har ret til én gang om året, og senest 3 måneder inden aftalen om behandling/opbevaring af personoplysninger udløber, at begære indsigt i loghistorikken og anden dokumentation, som er nødvendig for at konstatere, hvorvidt vi lever op til kundens krav om behandling af personoplysninger og at vi foretager de passende sikkerhedsforanstaltninger. En sådan undersøgelse skal finde sted på kundens egen bekostning, og hvis Allanisaksen.dk anmoder herom, af en uafhængig tredjepart. Allanisaksen.dk skal tillade de myndighedsinspektioner, som i henhold til loven kan kræves ved behandling/opbevaring af personoplysninger. Vores omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af en sådan undersøgelse kan kræves betalt af kunden.

Vi vil ikke behandle/opbevare personoplysninger på vegne af en kunde i længere tid end det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over kunden. Vi skal inden tre måneder fra den dato, hvori samarbejdet ophørte, sikre, at kundens personoplysninger slettes. Hvis vi gemmer personlige oplysninger for kunden, slettes disse personlige oplysninger kun, hvis kunden meddeler, at disse skal slettes.